Aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania z 2014 roku

Ruszają konsultacje społeczne nowego studium zagospodarowania Poznania

by

in

Gdzie będzie zielono, gdzie powinny powstać nowe osiedla? Urzędnicy zaczynają tworzyć nowe studium. W środę 24 czerwca początek konsultacji – przez Internet.

Czytaj także
Osiedla grodzone. Płot nasz powszedni, czyli daleka jest droga do sąsiada

Czym jest studium uwarunkowań?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) to podstawowy dokument planistyczny, sporządzany przez każdą gminę w Polsce. Określa się w nim politykę przestrzenną i ogólne zasady zagospodarowania. Studium to dokument jednocześnie ważny i nieważny:

  • ważny, gdyż każdy plan miejscowy musi być z nim zgodny. Jeżeli studium w danym miejscu zakłada teren zielony, to i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) pojawi się zieleń.
  • nieważny, gdyż nie jest aktem prawa miejscowego. W skrócie: jego zapisy w żaden sposób nie wiążą inwestorów. Jeżeli w danym miejscu nie ma MPZP, to inwestycja może powstać wbrew zapisom studium – np. osiedle na „terenie zielonym” w SUiKZP.

Studium zagospodarowania Poznania obowiązuje od 2014 roku. Nadszedł czas na zmianę. Urząd Miasta Poznania zainicjował proces powstawania nowego studium. Dlaczego? Stary dokument trzeba zaktualizować. Miejska Pracowania Urbanistyczna wskazała potrzebę zmiany w studium dla około 50 problemów dotyczących całego miasta i 150 szczegółowych lokalizacji.

Co ma się zmienić w nowym SUiKZP?

Według MPU, nowe studium dla miasta Poznania między innymi:

  • uszczegółowi zapisy o terenach zielonych,
  • zrewiduje liczbę stref pod handel wielkopowierzchniowy. Przykład – rezygnacja z budowy Galerii Metropolis na Hetmańskiej / Krauthofera,
  • będzie posiadać aktualne informacje o inwestycjach celu publicznego (np. na Wolnych Torach),
  • uelastycznieni zapisy dot. budowy dróg, umożliwi ich etapowanie, obniżenie klasy. Przykładem może być redukcja planowanego układu drogowego nad Wartą.

Trzy okazje do wyrażenia opinii

24 czerwca rozpocznie się pierwszy etap konsultacji społecznych. Konsultacje zainauguruje spotkanie z przedstawicielami rad osiedli. Spotkanie będzie transmitowane na żywo w serwisie YouTube, gdzie będziemy mogli dyskutować na temat nowego studium. Konsultacje rozpoczną się w środę, 24 czerwca o godzinie 17.00.

Wnioski do projektu SUiKZP można składać od 25 czerwca do 31 lipca. Może to zrobić każdy – mieszkaniec, a także podmiot prywatny czy publiczny. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zanim weźmiesz udział w konsultacjach, przejrzyj prezentacje na temat studium: część 1, część 2.

II etap konsultacji ma się odbyć na przełomie 2020 i 2021 roku. Wtedy urzędnicy zaprezentują wstępny projekt nowego studium. Potem czeka nas wyłożenie projektu do publicznego wglądu. Na każdym z tych dwóch etapów będziemy mogli prezentować swoje opinie, pomysły i wnioski. Nowe studium ma powstać do 2023 roku.

Czytaj też
Plan na Poznań to unikatowy zbiór niedoszłych i niezrealizowanych projektów przebudowy miasta, rozbudowy dróg czy wyburzenia zabudowy. Każdy wpis zawiera zdjęcia, opis projektu i jego rekonstrukcję na współczesnych zdjęciach lotniczych.


Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie