Most Chrobrego w Poznaniu (a na nim tramwaj). W tle widok na Stare Miasto, Ratusz i Zamek Przemysła

Mamy przetarg na projekt przebudowy mostu Chrobrego. Roboty najwcześniej pod koniec 2023 roku

by

in

Most Chrobrego jest w złym stanie. W przyszłości zastąpi go zupełnie nowa konstrukcja. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na projekt przebudowy.

Czytaj też
Czy wiesz, że tuż przy moście Chrobrego miała przechodzić bezkolizyjna dwupasmówka? ? Jeżeli nie, zajrzyj poniżej:

Most Chrobrego na Starym Mieście

Most Chrobrego łączy poznańskie Chwaliszewo z Ostrowem Tumskim. Obecną konstrukcję wybudowano w latach 60. XX wieku. Stanowi element tzw. Trasy Solnej, dwupasmówki rozcinającej Stare Miasto i wyprowadzającej ruch w kierunku Swarzędza. Dziś składa się z dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu, wydzielonego torowiska tramwajowego i dwóch chodników.

Z przeprowadzonej przez specjalistów ekspertyzy wynika, że stan techniczny mostu przeprowadzającego ul. Estkowskiego nad Wartą jest zły. W roku 1989 wykonano jego kapitalny remont. Nieszczelna jest izolacja pod chodnikami, nie ma prawidłowego odwodnienia, widoczne są uszkodzenia spowodowane przez korozję i nieszczelności w dylatacji. Występujące przecieki oraz uszkodzenia korozyjne mogą w krótkim okresie wpłynąć na obniżenie nośności obiektu. W zdecydowanie w gorszym stanie jest most północny (prowadzący jezdnię w kierunku Garbar).


Wyświetl większą mapę

Stary most wyburzą, zbudują nowy

Podczas prób poprowadzenia tędy drogi rowerowej stwierdzono, że istniejący most Chrobrego nie nadaje się do modyfikacji. W listopadzie 2020 roku spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę prac projektowych. Na ich podstawie zostaną przeprowadzone roboty budowlane. Miasto zakłada, że istniejąca konstrukcja zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie zupełnie nowy most.

Przetarg obejmuje tak naprawdę trzy elementy do zaprojektowania:

 1. rozbudowę mostu Chrobrego,
 2. przebudowę przejścia podziemnego dla pieszych (przy przystanku tramwajowym „Katedra”),
 3. rozbudowę ul. Estkowskiego pomiędzy mostami oraz na odcinkach dojazdów.

W skrócie. Nowy most ma posiadać trzy niezależne konstrukcje: pod obie jezdnie i pod torowisko tramwajowe. Szczegółowe parametry opracuje projektant. Na czas rozbiórki i budowy powstanie most tymczasowy, na południe os mostu Chrobrego. Przejście podziemne pod ul. Wyszyńskiego będzie przebudowane – m.in. znikną wyjścia na przystanki tramwajowe. Można domniemywać, że na przystanki będzie prowadzić przejście dla pieszych. Można się spodziewać obustronnych dróg rowerowych. Sama dwupasmówka będzie mieć parametry takie, jak dziś – z trochę węższą jezdnią.

Szczegółowe wymagania do projektu znajdziesz poniżej.

Wytyczne PIM do przebudowy mostu Chrobrego

1. W ramach rozbudowy mostu Chrobrego, inwestor przedstawił wytyczne (pogrubienie – red.):

 • wykonać projekt rozbiórki mostu. W szczególności zwrócić uwagę na określenie założeń (z przykładowym rozwiązaniem projektowym) związanych z zabezpieczeniem prac w korycie rzeki,
 • obiekt zaprojektować na klasą I obciążeń zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”,
 • trzy niezależne konstrukcje przęseł pod każdą z jedni i torowisko tramwajowe,
 • konstrukcja belkowa. Dźwigary stalowe zespolone z żelbetową płytą pomostu,
 • projektowany przekrój uzgodnić z ZDM, ZTM i MPK,
 • przy ustalaniu przekroju poprzecznego uwzględnić chodnik o szerokości 4m po stronie południowej,
 • przy projektowaniu zwrócić szczególną uwagę na dobór wysokości konstrukcyjnej tak, aby w maksymalnym stopniu zachować proporcje istniejącego mostu,
 • zaprojektować kapy chodnikowe. Nie dopuszcza się wykonywania wyniesionych poboczy technicznych,
 • odwodnienie mostu zaprojektować tak, by wodę deszczową wyprowadzać poza obiekt do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 • przyczółki – rozbiórka oraz wykonanie nowych podpór,
 • filary – rozbiórka oraz wykonanie nowych podpór. Zachować architekturę istniejących podpór,
 • na czas rozbiórki i budowy nowego mostu zaprojektować most tymczasowy po stronie południowej. Minimalne parametry mostu tymczasowego: rozpiętość teoretyczna przęsła nurtowego min. 33.50 m, długość obiektu min. 95.00 m, szerokość jezdni min. 2 x 3.50 m, szerokość chodnika min. 1.50 m.

2. Przyjrzyjmy się teraz przebudowie przejścia podziemnego. Co będzie musiał uwzględnić projektant?

 • długość przejścia dla pieszych dostosować do projektowanych parametrów drogi nad przejściem,
 • przewidzieć likwidację schodów prowadzących na perony. Przewidzieć rozbiórkę schodów wraz ze ścianami. Zwrócić szczególną uwagę na poprawność wykonania styku połączenia nowego i starego betonu oraz na wykonanie izolacji i odwodnienie zasypki,
 • zaprojektować wymianę biegów schodowych na nowe konstrukcji. Preferowane rozwiązania z prefabrykatów,
 • wszystkie poręcze i balustrady zaprojektować jako nowe elementy,
 • zaprojektować wykonanie izolacji rygla ramy wraz z odcinkami ścian oraz z drenażem,
 • przewidzieć naprawę i zabezpieczenie istniejących powierzchni zaprawami PPC tub przez torkretowanie.
 • zaprojektować prawidłowy sposób odwodnia tunelu.

3. Natomiast rozbudowa odcinków ulic dochodzących do mostu Chrobrego obejmie:

 • dostosowanie układu drogowego do nowych obiektów mostowych,
 • wymianę całej konstrukcji nawierzchni drogi wraz z dostosowaniem podłoża do wymaganej nośności,
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Chwaliszewo,
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Panny Marii i ul. Wieżową wraz z budową sygnalizacji świetlnej,
 • budowę obustronnych chodników i dróg dla rowerów na całym odcinku będącym w zakresie inwestycji,
 • budowę urządzeń BRD.

Do tego zakresu PIM przedstawiły wytyczne:

 • klasa techniczna drogi główna „G”,
 • prędkość projektowa Vp 50 km/h, ograniczona znakiem Vo 60 km/h, miarodajna Vm 70 km/h,
 • szerokość jezdni 6.50 m, pasa ruchu 3.25 m (w celu uspokojenia ruchu, inaczej byłoby 3,5 metra – red.), torowiska tramwajowego min. 7.00 m,
 • szerokość chodnika 2.00 m, drogi dla rowerów 2.00 m,
 • konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych należy przewidzieć opierając się o aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy,
 • warstwy podbudowy konstrukcji chodnika i ścieżki rowerowej powinny uwzględniać ruch pojazdów wykonujących prace związane z zimowych utrzymaniem ww. ciągów komunikacyjnych,
 • warstwa wierzchnia chodnika powinna być wykonana z płyt chodnikowych o rozmiarach 50×50×7 cm,
 • warstwę wierzchnią ścieżki rowerowej należy wykonać z masy bitumicznej,
 • zaprojektowanie opaski z ozdobnego bruku w celu odsunięcia roślin od krawędzi jezdni,
 • należy zaprojektować ściany oporowe na długości przystanków w celu ograniczenia rozbudowy nasypu drogowego,
 • w trakcie projektowania uwzględnić ścianę oporową przy Kanonii przy ul. Ostrów Tumski 6,
 • w trakcie projektowania wykonać inwentaryzację i uwzględnić pomieszczenia pod. ul. Prymasa Wyszyńskiego przy Kanonii przy ul. Ostrów Tumski 6.

Kiedy możemy spodziewać się przebudowy?

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym mogą składać swoje oferty do 3 grudnia. Co dalej?

 • do 180 dni od podpisania umowy przekaże do Zarządu Dróg Miejskich rozwiązania projektowe w ramach opracowywanych zakresów celem zaopiniowania i uzgodnienia,
 • maksymalnie do 360 dni od podpisania umowy PIM otrzyma rozwiązania projektowe już po uzgodnieniach z ZDM,
 • do 440 dni projektant zawnioskuje o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU),
 • do 700 dni – uzyska DŚU,
 • maksymalnie do 780 dni – przekaże PIM-owi projekt budowlany i złoży wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 • do 810 dni – wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorski, przedmiar robót oraz pozostałe wymagane opracowania,
 • do 910 dni – uzyska i przekaże PIM-owi ostateczny ZRID.

Z języka urzędniczego na nieco bardziej zrozumiały: prace projektowe potrwają prawie 3 lata. Przebudowa mostu Chrobrego mogłaby ruszyć najszybciej pod koniec 2023 roku, o ile znajdą się na to fundusze. I o ile po drodze inwestycja nie złapie opóźnienia, o co nietrudno (przykłady: Stary Rynek, rynek Łazarski, plac Kolegiacki).

Przebudowa mostu Chrobrego – schemat procesu inwestycyjnego

1. Pomysł2018: chęć poprowadzenia drogi rowerowej
2. Prace wstępneekspertyzy stwierdzające zły stan konstrukcji
3. Projekt11.2020 – rozpisano przetarg
4. Przetarg na budowę
5. Budowa
6. Koniec prac
Legenda: etap zakończony, etap na którym jesteśmy teraz

Dołącz do nas na FacebookuTwitterzeWykopie i Instagramie